Merken- en auteursrecht

 

Deze website wordt u aangeboden door Patent7000 BV.

De informatie, woordmerken, logo’s, beeldmerken, beelden, foto's, films en illustraties,software, benamingen, handels- en domeinnamen van deze website en de vormgeving van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

De intellectuele rechten op het voorgaande op deze site komen toe aan Patent7000 BV.

 

Behoudens wettelijke uitzonderingen mag (een gedeelte van) de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Patent7000 BV. Het downloaden en bekijken van de website en het maken van prints voor eigen individueel, niet-commercieel gebruik is wel toegestaan.

 

Niet-toegestaan gebruik van de website

U dient :

De aangeboden informatie niet wederrechtelijk te gebruiken

Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.

De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, bulkmail, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.

De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor van Patent7000 BV schriftelijke toestemming gekregen te hebben.

 

Disclaimer

 

Patent7000 BV heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en actualiseren van deze website, maar Patent7000 BV geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de weergegeven informatie op deze website.

 

Patent7000 BV wijst nadrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand voor de gevolgen van het gebruik van deze website, de inhoud en volledigheid van de weergegeven informatie en de gevolgen van het gebruik van informatie op deze website.

 

Patent7000 BV is tevens niet aansprakelijk indien geen toegang kan worden verkregen tot deze website.

 

Patent7000 BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van andere websites waarnaar door hyperlinks op deze website wordt verwezen.

 

Patent7000 BV verzamelt door de bezoeker van de website vrijwillig verstrekte informatie waardoor Patent7000 B.V. de bezoeker kan identificeren.

 

Patent7000 BV gebruikt deze informatie in overeenstemming met haar privacy verklaring.

Alle niet-persoonlijke gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan Patent7000 BV toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn op niet-confidentiële basis en mogen door Patent7000 BV vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd.

 

Het is Patent7000 BV daarbij toegestaan om de door u voorgestelde ideeën, concepten, kennis en technieken voor elk doeleinde te gebruiken, ook voor het ontwikkelen, produceren en verkopen van producten en of diensten.

 

Alle gegevens die u stuurt naar deze website dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Patent7000 BV behoudt zich het recht voor producten en of diensten in te trekken waarnaar op deze website wordt verwezen.

 

Privacyverklaring

 

Patent7000 BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en hecht waarde aan een zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens. Patent7000 BV zal bij het gebruik van de persoonsgegevens waarover zij beschikt, altijd proberen de toepasselijke wet- en regelgeving na te leven. In het vervolg van deze privacy verklaring lichten wij toe hoe wij aan uw persoonsgegevens kunnen komen, wat wij daar mee doen, wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt met vragen, opmerkingen of klachten.

 

Het verzamelen van uw persoonsgegevens

 

Patent7000 BV maakt een onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme of geanonimiseerde gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens waarmee uw identiteit kan worden achterhaald, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, enzovoorts. Anonieme of geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Patent7000 BV kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt, bijvoorbeeld om informatie aan te vragen of het verzoek om een offerte.

 

Wanneer u Patent7000 BV om informatie vraagt over onze services en diensten, kan Patent7000 BV u verzoeken uw e-mailadres of postadres te geven zodat wij aan uw verzoek om informatie kunnen voldoen. Daarnaast kunnen anonieme gegevens worden verkregen, die zijn gekoppeld aan uw Internet Protocol adres (IP-adres). Wanneer u onze site bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen.

Als u een webpagina opvraagt, is het voor de web-server noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet-provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

 

Het is voor Patent7000 BV niet mogelijk om alleen aan de hand van uw IP-adres uw identiteit te achterhalen, als u die ons niet zelf vertelt. P-Mate BV kan alleen vaststellen dat de ontvangende computer in een bepaald gedeelte van het land staat. De aan het IP-adres gekoppelde informatie, zoals zoekopdrachten en websites die zijn bezocht, kunnen daarom in beginsel niet naar u worden herleid. Deze anonieme gegevens kunnen Patent7000 BV een beeld geven van het gedrag en de interesses van personen die onze website bezoeken.

 

Cookies

 

Patent7000 BV maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De cookies stellen Patent7000 BV in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten.

 

Met deze informatie is Patent7000 BV in staat de website en diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de klanten en bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de website geen cookies ontvangt.

 

In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website.

Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.htm voor informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies.

 

Het gebruik van uw persoonsgegevens

 

Wij slaan uw persoonsgegevens op in een centrale databank. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor uitvoering van een eventueel met u gesloten overeenkomst. Patent7000 BV wil uw persoonsgegevens ook graag gebruiken om u op de hoogte te houden van nieuwe diensten of producten die Patent7000 BV aanbiedt.

 

 

Wanneer u geen prijs (meer) stelt op deze informatie, dan kunt u dit Patent7000 BV per e-mail, post of telefonisch laten weten. Patent7000 BV zal meteen na ontvangst van uw verzoek het versturen van marketinginformatie stopzetten.

 

Patent7000 BV verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Patent7000 BV, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Patent7000 BV met u heeft gesloten.

 

Beveiliging van informatie

 

Patent7000 BV treft redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

 

Patent7000 BV zorgt ervoor dat alle redelijke technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. U hebt altijd het recht om aan Patent7000 BV te vragen welke persoonsgegevens er van u in het gegevensbestand van Patent7000 BV zijn opgeslagen.

Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u Patent7000 BV verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Patent7000 BV zal die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten, of u gemotiveerd uitleggen waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd.

 

Wanneer u meent dat het gebruik dat Patent7000 BV van uw persoonsgegevens maakt, niet in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor u deze heeft gegeven of afwijkt van deze Privacy Verklaring, dan kunt u dit per e-mail of per post aan Patent7000 BV doorgeven. Patent7000 BV zal vervolgens contact met u opnemen om na te gaan wat uw bezwaren zijn en hoe aan uw wensen tegemoet gekomen kan worden.

 

Wijzigen van de privacyverklaring

 

Patent7000 BV houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Patent7000 BV adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

 

Vragen, opmerkingen of klachten

 

Patent7000 BV hecht er grote waarde aan dat zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wanneer u vragen heeft die niet in deze Privacy Verklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u klachten heeft over de manier waarop P-Mate BV met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar P-Mate BV, Postbus 113, 7240 AC, Lochem onder vermelding van 'Privacy'. Daarmee kan Patent7000 BV voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan.

 

Wij beloven u dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw vragen, opmerkingen of klachten zullen omgaan.